TANAN IMPEX LLC
TANAN IMPEX LLC

“MNS OHSAS 18001:2012 “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо” стандарт    “Танан Импекс” ХХК нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлэн Монгол улсын үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон “Нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” бодлогыг компанийн удирдлагын салшгүй хэсэг, нийгмийн хариуцлагын гол шалгуур болгон ажиллаж байна.

ХЭМАБ бодлого

    
“Танан Импекс” ХХК нь бүхий л ажиллагаандаа ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг нэн түрүүнд тавьж шаардлагатай нөөцүүдээр ханган, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон ажиллана.
ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулах явцдаа нийт ажилтны оролцоо манлайллыг чухалчилна.

 

TANAN IMPEX LLC